Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka > O projekte

O projekte

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií

na Slovensku - NITT SK

 

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Národný projekt

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Nenávratný finančný príspevok: 8 234 571,17 Eur

 

 

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií (ďalej aj TT) a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo orientovanej spoločnosti. Pod systémom národnej podpory transferu technológií sa rozumie vybudovanie najmä  nemateriálnej infraštruktúry (systému podporných služieb), pričom okrajovo bude riešená aj materiálna infraštruktúra týkajúca sa prevažne dobudovania informačných systémov pre podporu transferu technológií. Pôjde teda najmä o realizáciu odborných výkonov a podporných služieb.

 

Národný systém podpory transferu technológií bude podporovať realizáciu výskumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou do priemyselnej praxe. Rovnako, systém významnou mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej, poznatkovo orientovanej spoločnosti.

 

Strategický cieľ predkladaného projektu smeruje k naplneniu jednotlivých cieľov priameho zadania, keďže systém národnej podpory transferu technológií, ktorý bude v rámci projektu vytvorený prostredníctvom systémovej koordinácie jednotlivých zložiek systému podpory prenosu poznatkov do praxe, zabezpečí intenzívnu podporu výskumno-vývojovým inštitúciám pri produkovaní takých vedeckovýskumných poznatkov, ktoré budú odrážať konkrétne potreby priemyslu. Organizácie výskumu a vývoja budú rovnako podporované v procese zabezpečenia ochrany práv duševného vlastníctva a následného komerčného zhodnotenia poznatkov. Tým sa zabezpečí rozvoj kooperácií vedeckej komunity s priemyslom, čo bude mať pozitívny vplyv nielen na rozvoj samotných organizácií výskumu a vývoja, ale aj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti.

 

 

Strategický cieľ projektu NITT SK

Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe

 

 

Špecifický cieľ 1:

Vybudovanie Centra transferu technológií pri CVTI SR s cieľom zabezpečiť systémovú podporu transferu technológií na národnej úrovni.

 

Špecifický cieľ 2: 

Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj.

 

Špecifický cieľ 3: 

Zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov  do  hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom propagácie vedy.

 

Opis projektu NITT SK si môžete pozriet tu.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095