Úvodná stránka

Špecifický cieľ 1

Vybudovanie Centra transferu technológií  pri CVTI SR  s cieľom zabezpečiť systémovú podporu transferu technológií na národnej úrovni.

 

Názov aktivity 1.1 

Budovanie a prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR 

 

Cieľ aktivity 1.1

Cieľom aktivity je zabezpečiť personálne a prevádzkové kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR a realizovať efektívne poskytovanie podporných služieb v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým pracoviskám na celom území SR.

 

Aktivita je naplánovaná do troch etáp

1. etapa – Analyticko-definičná: 06/2010 – 03/2011

2. etapa – Implementačná: 04/2011 – 12/2011 

3. etapa – Realizačná: 01/2012 – 10/2015Čas trvania aktivity:

55 mesiacov

jún/2010 - október/2015

 

Koordinátor aktivity 1.1

 

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095