Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.3

 

Podporné služby v oblasti transferu technológií poskytnuté Centrom transferu technológií pri CVTI SR vedeckým pracoviskám na celom území SR

V monitorovacom období boli realizované expertné podporné služby poskytované pracoviskám z akademického prostredia pri ochrane a komercializácii DV v rámci cieľa v rozsahu:

40 prípadov novo vynájdených inovatívnych technológií
4 prípady zakladania spin-off
4 prípady otvorenia rokovaní s potenciálnym záujemcom o licencovanie technológie.

 

Prehľadová štúdia výskumno-vývojových kompetencií vysokých škôl a vedeckých pracovísk vo vybraných odboroch vedy a techniky, resp. priemyselných odvetviach, vrátane dosiahnutých výskumno-vývojových výsledkov a relevantných expertných kapacít

Materiál bol vypracovaný BIC Bratislava, 2014

 

„Minimálne 5 (K: 3, RKZ: 2) vedeckých inštitúcií podporených v procese zriaďovania špecializovaného pracoviska na podporu transferu technológií, resp. pri rozvoji a štandardizácii služieb existujúceho pracoviska.“

Inštitúcie boli podporené v procese zriaďovania pracoviska v nasledovnom rozsahu:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – vypracovanie a stanovisko k smernici o ochrane duševného vlastníctva

Žilinská univerzita, Žilina – vypracovanie smernice o ochrane duševného vlastníctva

Žilinská univerzita, Žilina – analýza zakladania spin-off firiem

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095