Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.1

 

Vybudované Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR bolo zriadené rozhodnutím riaditeľa 3/2011 zo dňa 21.3.2011.

Zriadovaciu listinu si môžete pozrieť tu.

 

Uzatvorené zmluvy na nákup zariadenia/vybavenia projektu, odbornej literatúry, špecializovaných informačných zdrojov, vrátane elektronických a na nákup externých dodávok služieb

Vybavenie projektu HW – Kúpna zmluva, Agem Computers, s.r.o.
Vybavenie projektu SW – Kúpna zmluva, Exe, s.r.o.
Vybavenie projektu HW – Kúpna zmluva, N.Netcom
Vybavenie projektu HW – Kúpna zmluva, Marssan IT, s.r.o.
Vybavenie projektu HW – Kúpna zmluva, Datalan, a.s.
Elektronické informačné zdroje – Thomson Reuters

 

Štúdia I

Analýza súčastného stavu v oblasti trasferu technológií v SR a definovanie koncepčných východísk v oblasti TT pre vytvorenie Národného systému ppodpory TT na Slovensku. Štúdia vypracovaná BIC Bratislava, spol. s r.o., 2011

Celé znenie štúdie si môžete prečítať tu.

 

Štúdia II

Prehľadová štúdia ohľadne základných konceptov, nástrojov a aktuálnych prístupov k transferu technológií vo svete, vrátane podpory transferu technológií na národnej a regionálnej úrovni a na úrovni jednotlivých vedeckých inštitúcií. Štúdia vypracovaná SOVVA, no, 2011

Celé znenie štúdie si môžete prečítať tu.

 

Analytická štúdia III

Analýza  možností využitia Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ)  na hodnotenie potenciálu vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií.

Celé znenie štúdie si môžete prečítať tu.

 

Metodika hodnotenia kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií 2012

Cieľom metodiky je pre účely projektu NITT SK prípraviť jeden z podkladov pre informované rozhodnutie o poskytnutí expertnej služby z Národného systému podpory transferu technológií. Slúži pre interné potreby Centra transferu technológií pri CVTI SR a je záväzná pre hodnotenie pracovísk.

Znenie metodiky si môžete prečítať tu.

 

Návrh na vytvorenie sytému národnej podpory transferu technológií a na zabezpečenie jeho trvalej držateľnosti

Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) je systém, v rámci ktorého budú účastníkom systému a prípadne aj ďalším záujemcom o účasť v systéme poskytované expertné podporné služby za vopred presne špecifikovaných podmienok. Hlavným cieľom NSPTT je zvýšiť komerčné využitie výskumu a vývoja podporou komercializácie najperspektívnejších riešení vznikajúcich na akademických alebo vedeckovýskumných inštitúciách z pohľadu celonárodnej úrovne. Popri realizácii transferov technológií bude NSPTT zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve a transfere technológií a prezentovať dosiahnuté úspechy s cieľom pozitívne vplývať na výskumné a pedagogické aktivity uvedených inštitúcií a tým zvyšovať ich národný kredit a medzinárodnú prestíž.

Celé znenie dokumentu si môžete prečítať tu.

 

Metodika hodnotenia kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií 2013

Cieľom aktualizovanej metodiky je pre účely projektu NITT SK vypracovať jeden z podkladov pre informované rozhodnutie pre poskytnutie expertnej podpornej služby (EPS) z Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT). Slúži pre interné potreby Centra transferu technológií pri CVTI SR a je záväzná na hodnotenie pracovísk na rok 2013.

Znenie metodiky si môžete prečítať tu.

 

Metodika hodnotenia kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií 2014

Metodika bola aktualizovaná v roku 2014 a jej účelom je pre potreby projektu NITT SK spracovať jeden z podkladov pre informované rozhodnutie pre poskytnutie expertnej podpornej služby (EPS) z Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT). Slúži pre interné potreby Centra transferu technológií pri CVTI SR a je záväzná na hodnotenie pracovísk na rok 2014.

Znenie metodiky si môžete prečítať tu.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095