Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Konferencia NITT SK 2012 - Tlačová správa

V tomto roku bolo nosnou témou podujatia predstavenie aktuálnych činností slovenských centier transferu technológií zriadených pri Univerzite Komenského v Bratislave, Žilinskej univerzite v Žiline, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Technickej univerzite v Košiciach a Slovenskej akadémii vied a Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré sa veľmi aktívne a úspešne zapája do ochrany svojho duševného vlastníctva. Zároveň boli predstavené podporné služby v rámci budovaného národného systému podpory transferu technológií v rámci projektu NITT SK. Prezentované boli i najlepšie príklady, postupy a odporúčania v tejto oblasti z Nemecka a Českej republiky. Na podujatí vystúpili zástupcovia inštitútu MOEZ Fraunhoferovej spoločnosti z Lipska a Centra transferu technológií Masarykovej univerzity v Brne. Predstavené boli aj aktivity a podporné služby jedného z najväčších združení zaoberajúcich sa problematikou transferu technológií v Európe Association of Science and Technology Transfer Professionals (http://www.astp.net), ktorej členom sa v tomto roku vďaka projektu NITT SK stalo aj CVTI SR. Odprezentovaný bol aj nedávno spustený Národný portál pre transfer technológií (http://nptt.cvtisr.sk) zhromažďujúci užitočné informácie, ako i vzorové a metodické materiály z tejto oblasti. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým členovia vedeckej komunity a odbornej verejnosti, ktorí problematiku transferu technológií považujú za dôležitú nielen z pohľadu rozvoja vlastného výskumného pracoviska, ale aj celej spoločnosti. Svedčia o tom príklady z najvyspelejších krajín sveta. Počas podujatia boli tiež slávnostne odovzdané medaily slovenským vynálezom a technológiám zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré boli ocenené na prestížnom medzinárodnom veľtrhu vynálezov a technológií INST 2012, konajúcom sa koncom septembra v Taipei na Taiwane. Účastníci konferencie sa mohli zoznámiť aj s najnovšími publikáciami v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií v rámci výstavky usporiadanej v konferenčných priestoroch. Tieto publikácie sú dostupné akademickej obci prezenčne v CVTI SR a vybraných akademických a vedeckých knižniciach v SR.

V rámci panelovej diskusie s prednášateľmi v závere podujatia boli diskutované jednotlivé aspekty transferu technológií so zameraním na poskytovanie efektívnych služieb a vytváranie podporných mechanizmov pre transfer technológií zo strany samotných výskumno-vývojových inštitúcií, ale i na regionálnej i národnej úrovni. Záujem bol predovšetkým o konkrétne prístupy a dosiahnuté úspechy v tejto oblasti vo Fraunhoferovej spoločnosti v Nemecku, ktorá je najväčšou výskumnou inštitúciou v Európe. Podnetné boli aj skúsenosti kolegov z Českej republiky, kde sa problematike transferu technológií intenzívne venujú dlhšie ako na Slovensku.
Zahraniční hostia zároveň ocenili prístup k problematike transferu technológií na Slovensku, kde je momentálne v rámci národného projektu NITT SK budovaný Národný systém podpory transferu technológií. Tento systém bude tvorený jednak samotnými vedeckými inštitúciami, ako aj orgánmi štátnej správy. Súčasťou systému bude aj Národný patentový fond, slúžiaci na podporu vedeckých inštitúcií z verejného sektora pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva. Akýsi zárodok takéhoto fondu, zatiaľ s limitovanými zdrojmi, existuje už v súčasnosti a je tvorený zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom účelovo viazaných prostriedkov Centra vedecko-technických informácií SR.

Prezentácie z konferencie NITT SK 2012 

Video záznam z konferencie

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095