Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.2

 

Uzatvorené zmluvy s víťazmi verejného obstarávania softvérových produktov, aplikácií, systémov a nástrojov

Uzatvorené boli celkovo dve zmluvy.

Prvé verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2013 a zmluva bola uzatvorená 12.11.2013.

Druhé verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2015 a zmluva bola uzatvorená 30.4.2015.

 

Uzatvorené zmluvy s víťazmi verejného obstarávania dodávok špecifických produktov a externých podporných služieb pre vedeckú komunitu v súvislosti s využívaním aplikácií, nástrojov a systémov IKT

Uzatvorené boli celkovo dve zmluvy.

Prvé verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2012 a zmluva bola uzatvorená 4.4.2012.

Druhé verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2015 a zmluva bola uzatvorená 22.6.2015.

 

Implementovaný systém spoločných služieb v oblasti IKT infraštruktúry pre potreby vedeckej komunity pri výskumno-vývojovej činnosti a v procesoch transferu technológií.

Integrovaný systém služieb CVTI SR bol dodaný 10.3.2014. Jeho internetová adresa je: https://iss.cvtisr.sk, (zmluva, preberací protokol).

Systém pozostáva z týchto súčastí:

- Webový portál
- WSO2 Aplikačný server
- Back-end vrstva (funkcionality pre administráciu systémov, dátové úložiská, pripojené podporné systémy)
- Vrstva servisnej infraštruktúry – ESB a Message Broker
- Vrstva prístupu k informáciám – Data Services Server
- Vrstva orchestrácie služieb – Business Process Server (BPEL)
- Vrstva prevádzkových pravidiel – Business Rules Server

 

Vytvorené pracovisko pre správu a prevádzku integrovaného systému pre sprístupnenie zdrojov a kapacít IKT infraštruktúr pre výskum, vývoj a transfer technológií

Pracovisko pre správu a prevádzku bolo vytvorené rozhodnutím riaditeľa č. 6/2013 zo dňa 30.9.2013.

 

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095