Úvodná stránka

Prierezové činnosti

 

Formou zmlúv o využívaní podporných služieb IKT nadviazaná spolupráca s vybranými vedeckými pracoviskami

V monitorovacom období bola formou zmlúv nadviazaná spolupráca s deviatimi verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami v SR:

- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
- Technická univerzita v Košiciach, Košice
- Univerzita J. Selyeho, Komárno
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
- Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
- Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
- Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
 

Implementovaný systém spoločných služieb v oblasti IKT infraštruktúry pre potreby vedeckej komunity pri výskumno-vývojovej činnosti a v procesoch transferu technológií.

Integrovaný systém služieb CVTI SR bol dodaný 10.3.2014. Jeho internetová adresa je: https://iss.cvtisr.sk, (zmluva, preberací protokol).

Systém pozostáva z týchto súčastí:

- Webový portál
- WSO2 Aplikačný server
- Back-end vrstva (funkcionality pre administráciu systémov, dátové úložiská, pripojené podporné systémy)
- Vrstva servisnej infraštruktúry – ESB a Message Broker
- Vrstva prístupu k informáciám – Data Services Server
- Vrstva orchestrácie služieb – Business Process Server (BPEL)
- Vrstva prevádzkových pravidiel – Business Rules Server

Etapy č. 1, 2, 3 a prierezové činnosti: uzatvorené. Implementácia projektu skončila k 31.10.2015.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095