Úvodná stránka

Prierezové činnosti

 

Dohody o spolupráci s relevantnými vedeckými pracoviskami a podpornými organizáciami, iniciatívami a sieťami v SR a v zahraničí

Počas celého monitorovacieho obdobia bolo uzatvorených 25 dohôd s organizáciami:
- Úrad priemyselného vlastníctva SR
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
- Prešovská univerzita
- Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
- Národné lesnícke centrum
- Národné potravinárske a poľnohospodárske centrum
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Technická univerzita v Košiciach
- Technická univerzita vo Zvolene
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline

- Enterprise Europe Network  (EEN)
- Bratislavská akademická spoločnosť – Paneurópska univerzita, n.o.
- Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
- Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
- Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
- Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
- Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied
- Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
- Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Vysoká škola výtvarných umení

 

Členstvo v sieťach, združeniach, zoskupeniach a medzinárodných organizáciách

Počas celého monitorovacieho obdobia bolo zabezpečené členstvo v organizáciách:
- ASTP - The Association of European Science and Technology Transfer Professionals
- Proton Europe
- LESI - Licensing Executive Sociaty International
- GreyNet International
- AUTM - Association of University Technology Managers

 

Obsahové naplnenie a pravidelná aktualizácia špecializovanej web stránky „Národný portál pre transfer technológií“

Stránka NPTT bola  v monitorovacom období aktualizovaná a dopĺňaná obsahom vo všetkých častiach portálu

 

Sprístupnenie odbornej literatúry a špecializovaných informačných zdrojov, vrátane elektronických

Sprístupňovanie prebiehalo zaradením literatúry a EIZ do knižničného fondu CVTI SR a tiež zabezpečením dohôd o dlhodobej výpožičke s inštitúciami:

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Technická univerzita v Košiciach
- Technická univerzita vo Zvolene
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline

- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Ústredná knižnica SAV
- Univerzita Komenského v Bratislave

 

Zorganizované konferencie, odborné semináre workshopy a iné podujatia

V rámci celého monitorovacieho obdobia boli zorganizované podujatia:
- Duševné vlastníctvo v prostredí vysokých škôl, 10.11.2011, Košice
- Regionálna podpora inovácií a transferu technológií, 23.1.2012, Košice
- Duševné vlastníctvo na Slovensku XII, 26.4.2012, Banská Bystrica
- Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl, 13.11.2012, Žilina
- Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes, 22.11.2012, Banská Bystrica
- Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl V., 21.11.2013, Zvolen
- Prenos výsledkov do praxe - Ako funguje transfer technológií na Slovensku?, 3.-4.12.2013, Košice
- Medzinárodná konferencia: Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI., 13.11.2014, Trnava
- Svetový deň duševného vlastníctva / Podnikanie v medzinárodnom kontexte, 28.4.2015, Banská Bystrica.

 

Aktualizované národné metodiky pre hodnotenie kvality vedeckých organizácií v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií (ročná aktualizácia)

V rámci monitorovacieho obdobia bola metodika aktualizovaná nasledovne:
- METODIKA -  Hodnotenie kvality VV pracovísk - 2012
- METODIKA -  Hodnotenie kvality VV pracovísk - 2013
- METODIKA - Hodnotenie kvality VV pracovísk - 2014

 

Hodnotenie kvality pracovísk vedy a výskumu, ktoré budú žiadať o poskytnutie podporných služieb (podľa počtu žiadateľov)

V rámci monitorovacieho obdobia bolo hodnotenie potenciálu pracovísk pre transfer technológií realizované v tomto rozsahu:
Hodnotenie vysokých škôl za rok 2010
Hodnotenie vysokých škôl za rok 2011
Hodnotenie vysokých škôl za rok 2012
Hodnotenie vedecko-výskumných kolektívov za rok 2013
Hodnotenie vedecko-výskumných kolektívov za rok 2014-2015

 

Publikácie, články, odborné prezentácie

Prehľad publikácií a článkov (dosiahnutých 83 výstupov počas celého obdobia)

 

Počet inštitúcií zapojených do vytvoreného Národného centra pre transfer technológií (NCTT)

Počas monitorovacieho obdobia bola podpísaná Zmluva o združení NCTT SR. Účastníkom združenia sa stalo popri CVTI SR celkovo osem verejných vedecko-výskumných inštitúcií SR:
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
- Technická univerzita v Košiciach, Košice
- Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
- Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
- Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
- Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
- Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
- Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
- Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied
- Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
- Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
- Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

 

Programy pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií a výskumno-vývojových poznatkov do praxe.

Vytvorený Národný systém pre podporu transferu technológií v SR (NSPTT SR). Jeho infraštruktúru tvorí:
- Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) s prepojením na lokálne centrá transferu technológií pri akademických inštitúciách
- Systém expertných podporných služieb (EPS) poskytovaných národným centrom lokálnym centrám pri realizácii transferov technológií
- Patentový fond pre hradenie poplatkov spojených so zabezpečením priemyselno-právnej ochrany výstupov vedecko-výskumnej činnosti akademických inštitúcií SR
- Národný portál transferu technológií (www.nptt.sk) s integrovanými systémami pre správu poskytovaných EPS

 

Počet vytvorených centier zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii.

Vybudované Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI).

 

Počet sprístupnených databáz knižničných fondov. Počet sprístupnených databáz knižničných fondov v oblasti ochrany DV a TT pre vedeckú komunitu.

Prostredníctvom zmlúv o dlhodobej výpožičke a prostredníctvom zriaďovania prístupov k elektronickej literatúre je sprístupnený knižničný fond CVTI SR so zameraním na odbornú literatúru pre oblasť ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

 

Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii. Počet vytvorených pracovných miest v CVTI SR v rámci CTT pri CVTI SR.

Vytvorené štyri pracovné miesta.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095