Úvodná stránka

Špecifický cieľ 2

Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj.

 

Názov aktivity 2.1

Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí IKT v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií

 

Cieľ aktivity 2.1

Návrh, vybudovanie a prevádzka systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry so zameraním na riadenie prístupov k špecifickým vedeckým bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám podporujúcim transfer technológií.

 

Aktivita je naplánovaná do troch etáp

1.etapa – Analytická: 06/2010 – 05/2011

2.etapa – Implementačná: 06/2011 – 12/2012

3.etapa – Realizačná: 01/2013 – 10/2015

 

Čas trvania aktivity:

55 mesiacov

jún/2010 - október/2015

 

Koordinátor aktivity 2.1

RNDr. Marián Trgala, PhD.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095