Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.2

 

Zadanie verejných obstarávaní  VO III, VO IV a VO V (s využitím záverov obsiahnutých v štúdiách)

VO III – realizované v dvoch obstarávaniach:

- Tvorba (výroba) informačných videozáznamov, r. 2013,
- Tvorba dokumentárnych filmov a reklamných animovaných šotov, r. 2014
VO IV:

Virtuálne prezentácie výstav, r. 2012,
VO V:

Rádio VIVA (Media Production House, s.r.o.), r. 2012 a 2013

 

Ponuky víťazných dodávateľov

Cieľom štúdie bolo  identifikovať možné nástroje propagácie transferu technológií pomocou

 

Zmluvy s dodávateľmi

Cieľom štúdie bolo  zefektívniť transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej a 

 

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095