Úvodná stránka

Prierezové činnosti

 

Usporiadanie odborných seminárov, workshopov a iných podujatí o problematike transferu technológii. Zorganizované videokonferencie.

V rámci celého obdobia boli zorganizované podujatia:

- Duševné vlastníctvo v prostredí vysokých škôl, 10.11.2011, Košice
- Regionálna podpora inovácií a transferu technológií, 23.1.2012, Košice
- Duševné vlastníctvo na Slovensku XII, 26.4.2012, Banská Bystrica
- Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl, 13.11.2012, Žilina
- Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes, 22.11.2012, Banská Bystrica
- Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl V., 21.11.2013, Zvolen
- Prenos výsledkov do praxe - Ako funguje transfer technológií na Slovensku?, 3.-4.12.2013, Košice
- Medzinárodná konferencia: Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI., 13.11.2014, Trnava
- Svetový deň duševného vlastníctva / Podnikanie v medzinárodnom kontexte, 28.4.2015, Banská Bystrica

- Workshop NITT SK, 7.6.2011, Bratislava
- Aurel Stodola - Odkaz pre budúce generácie (výstava) – 24.5. – 31.8.2011, Bratislava
- Věda na vaší straně, prenos poznatkov do praxe (putovná výstava) – 23.9. – 30.11.2011, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VSVU v praxi, 25.2. – 5.4.2012, Bratislava
- Popoludnie s dizajnom, 27.3.2015, Bratislava
- Bioterapueitické metódy v praxi, 27.9. – 30.11.2012, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií I., 14.11.2012, Bratislava
- TransferTechDesign, 14.1. – 28.3.2013, Bratislava
- Seminar on Technology Transfer, 25.2.2013, Bratislava
- TRANSTECHDESIGN: Transfer technológie do dizajnu – nové technológie a dizajn, 13. – 14.3.2013, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií II., 20.3.2013, Bratislava
- Budovanie Národného centra transferu technológií, 26.3.2013, Bratislava
- Commercialization of research results in Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland, 18.4. – 19.4.2013, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií III., 12.6.2013, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV., 30.10.2013, Bratislava
- Transfer technológií v podmienkach ČR, 20.1.2014, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií I., 12.2.2014, Bratislava
- Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií, 19.3.2014, Bratislava
- Využitie rešeršných služieb vo vedeckej praxi, 9.4.2014, Bratislava
TT fórum apríl 2014, 29.4.2014, Bratislava
- Economic Aspects of Intellectual Property Rights, 6.5.2014, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií II., 4.6.2014, Bratislava
- Trans Tech Burza 2014, 11.11. – 12.11.2014, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií III., 26.11.2014, Bratislava
- Pracovný seminár „MATLAB v prostredí ISS CVTI SR“, 3.12.2014, Bratislava
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV., 18.3.2015, Bratislava
- Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – Súčasný stav a perspektívy, 25.3.2015, Bratislava
- Metóda TRIZ a obchádzanie patentov, 26.3.2015, Bratislava
- Stratégia ochrany duševného vlastníctva, 16.6.2015, Bratislava
- Trans Tech Burza 2015, 29.9. – 30.9.2015, Bratislava.

 

Iné aktivity zamerané na propagáciu využívania inštitútov právnej ochrany duševného vlastníctva a komercializáciu poznatkov vedeckou komunitou, vrátane propagácie podporných služieb v tejto oblasti poskytovaných CTT CVTI SR

Ďalšie aktivity na propagáciu boli realizované v rozsahu:

- účasť na podujatí 65. Zjazd chemikov, 9. – 13.9.2013, Vysoké Tatry,
- účasť na podujatí ERIN Conference 2013, 15. – 17.5.2013, Častá - Papiernička,
- účasť na podujatí Energetika 2014, 20. – 22.5.2014, Tatranské Matliare,
- účasť na podujatí Research Forum 2015, 22. – 23.4.2015, Vysoké Tatry.

- účasť na podujatí Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 1. – 4.6.2014, Bratislava

Výstup bol realizovaný (mediálne produkty v rádiu Viva, infovideozáznamy, reklamná kampaň v rádiu Viva, propagačné články v denníku Pravda).

 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti

1. NPTT v ostrej prevádzke – naplnené  a priebežne sa plní,
2. Systém organizácie odborných podujatí napr. Konferencia 2011, 2012, 2013, 2014 – naplnené a priebežne sa plní,
3. Ebulletin pre TT – naplnené a priebežne sa plní,
4. ePrezentácie o TT – realizovaný infovideozáznamy a propagačné filmy a krátke videá (spoty),
5. Systém propagácie TT v médiách – medializácia – naplnené a priebežne sa plní.

 

Počet zorganizovaných konferencií. Zorganizovanie minimálne 3 konferencií, resp. odborných podujatí (seminár, workshop a pod.) zameraných na výskum, vývoj a transfer technológii.

1. Konferencia NITT SK, transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2011
2. Konferencia, transfer technológií na Slovensku a v zahraničí  NITT SK 2012
3. Konferencia, transfer technológií na Slovensku a v zahraničí  NITT SK 2013
4. Konferencia, transfer technológií na Slovensku a v zahraničí  NITT SK 2014
5. Konferencia, transfer technológií na Slovensku a v zahraničí  NITT SK 2015

 

Etapy č. 1, 2, 3 a prierezové činnosti: uzatvorené. Implementácia projektu skončila k 31.10.2015.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095