Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.1

 

ANALYTICKÁ ŠTÚDIA I – Identifikovanie možných nástrojov propagujúcich aktívne využívanie inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva vedeckou komunitou v SR

Cieľom štúdie bolo pomocou dotazníkového prieskumu zistiť, do akej miery vedeckovýskumná komunita na Slovensku využíva inštitúty ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré propagačné nástroje v tejto oblasti využíva a sprehľadniť propagačné nástroje v oblasti využívania inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

ANALYTICKÁ ŠTÚDIA  II – Možnosti využitia klasických prostriedkov masmediálnej komunikácie pre TT

Cieľom štúdie bolo  identifikovať možné nástroje propagácie transferu technológií pomocou prostriedkov masmediálnej komunikácie.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

ANALYTICKÁ ŠTÚDIA  III – Možnosti využitia najnovších internetových nástrojov na efektívne pôsobenie smerom k vedeckej komunite

Cieľom štúdie bolo  zefektívniť transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom popularizácie vedy.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

ANALYTICKÁ ŠTÚDIA IVIdentifikácia požiadaviek na integrovaný redakčný systém pre webové sídlo "Národný portál pre transfér technológií" a pre tvorbu a vydávanie elektronického bulletinu venovaného problematike výskumu, vývoja a transferu technológií

Cieľom štúdie bolo identifikovať požiadavky na integrovaný redakčný systém vhodný na tvorbu a vydávanie elektronického bulletinu, na realizáciu on-line poradenstva a konzultačnej činnosti, tvorbu a prevádzku špecializovanej web stránky „Národný portál pre transfer technológií“, prípadne na ďalšie on-line nástroje na propagáciu a podporu výskumu, vývoja a transferu technológií.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

Realizácia VO I a VO II, zmluvy s dodávateľmi

VO I  - obstaranie externých dodávok v oblasti spracovania odborných materiálov, štúdií, expertíz, posudkov, odborného vypracovania a/alebo posúdenia návrhov zmlúv a pod. nebolo realizované. Štúdie boli vypracované internými zamestnancami CVTI SR a externými spolupracovníkmi, fyzickými osobami na základe dohôd o vykonaní práce.

VO II – obstaranie bolo realizované a redakčný systém bol dodaný so všetkými súčasťami v roku 2010, (preberací protokol, zmluva)

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095