Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.3

 

Fungujúci, rutinne prevádzkovaný systém spoločných služieb v oblasti IKT infraštruktúry pre potreby vedeckej komunity pri výskumno-vývojovej činnosti a v procese transferu technológií

Systém so svojimi súčasťami je rutinne fungujúci,  poskytované sú vybrané služby, ktorých portfólio sa priebežne rozširuje.
 

Rozšírenia systému o nové funkcionality, aplikácie, zdroje a služby na základe aktuálnych potrieb vedeckej komunity

Verejné obstarávanie bolo realizované roku 2015 a rozšírenie systému bolo odovzdané k 30.9.2015, (preberací protokol, zmluva)

 

Plán rozvoja a udržateľnosti systému po dobu minimálne 5 nasledujúcich rokov po ukončení implementácie projektu

Plán udržateľnosti systému po skončení projektu bol vypracovaný kolektívom autorov v roku 2015

 

Poskytnuté podporné služby pre vedeckú komunitu v súvislosti s využívaním špecializovanej IKT infraštruktúry pri výskumno-vývojovej činnosti a v procese transferu technológií

V celom monitorovacom období boli poskytnuté služby v tomto rozsahu:


- Hosting – poskytnutý virtuálny priestor pre inštaláciu vedeckého špecializovaného programového vybavenia pre oblasť biológie – BIO softvér (43 používateľov)
- Komunikačné a bezpečnostné služby – zabezpečenie bezpečného prístupu k vzdialenej pracovnej stanici (tzv. terminál server, TS) a bezpečnej práce so systémom MATLAB inštalovaným na vzdialenej pracovnej stanici (400 používateľov), zabezpečenie bezpečného prístupu a bezpečnej práce so systémom BIO softvér (43 používateľov), zabezpečenie bezpečného prístupu k vzdialenej pracovnej stanici (tzv. terminál server, TS) a bezpečnej práce so štatisticko-analytickým systémom SAS inštalovaným na vzdialenej pracovnej stanici (17 používateľov),
- Konzultačné a informačné služby – poskytnuté informácie k práci so systémom MATLAB a systémom SAS prostredníctvom portálu ISS CVTI SR, konzultácie k práci so vzdialenou pracovnou stanicou, k práci so systémom MATLAB (400 používateľov) a systémom SAS (17 používateľov),
- Licenčné  a odborné služby – zabezpečenie správneho výkladu licenčnej politiky pre systém MATLAB (400 používateľov), systém BIO softvér (43 používateľov) a systém SAS (17 používateľov),
- Poskytovanie softvéru a aplikácií – poskytnutie prístupu pre prácu so systémom MATLAB (400 používateľov), systémom BIO softvér (43 používateľov) a systémom SAS (17 používateľov),
- Služby úložiska dát – poskytnutie diskového priestoru pre uloženie dát vedecko-výskumnej činnosti (418 používateľov).

 

Zriadené monitorovacie pracovisko na hodnotenie miery, kvality a účinnosti využívania aplikácií, zdrojov a podporných služieb v oblasti IKT v procesoch transferu technológií

Monitorovacie pracovisko bolo zriadené príkazom generálneho riaditeľa č. 11/2014 zo dňa 1.11.2014.

 

Záverečná správa o využívaní IKT infraštruktúry a sprístupňovaných služieb

Záverečná správa bola vypracovaná kolektívom autorov v roku 2015.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095