Úvodná stránka

Špecifický cieľ 3

Zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom propagácie vedy.

 

Názov aktivity 3.1

Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií

 

Cieľ aktivity 3.1

Zvýšiť povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy, a tým prispieť k zefektívneniu transferu technológií a vedeckých poznatkov do praxe.

 

Aktivita je naplánovaná do troch etáp

1.etapa – Analytická: 06/2010 – 02/2011

2.etapa – Obstarávacia: 03/2011 – 08/2011

3.etapa – Realizačná: 09/2011 – 10/2015

 

Čas trvania aktivity:

55 mesiacov

jún/2010 - október/2015

 

Koordinátor aktivity 3.1

 

Mgr. Andrea Putalová

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095