Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.2

 

Uzatvorené zmluvy na dodávku externých poradenských a konzultačných služieb a na nákup odbornej literatúry a špecializovaných informačných zdrojov, vrátane elektronických

Boli uzatvorené:

Zmluva o službách - Zabezpečenie dodávky externých podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK, 2013, Neulogy, a.s., BIC Bratislava, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií v rámci implementácie projektu NITT SK, 2015,  Neulogy, a.s., BIC Bratislava, s.r.o., STU Scientific, s.r.o.

 

Metodické manuály, návody a iné podporné materiály pre úspešný transfer technológií

Boli vypracované:

- Duševné vlastníctvo a zachovanie mlčanlivosti, Príručka pre výskumníkov
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií 2
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií 3
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií 4
- Dohoda o prevoze materiálu - dopravca
- Dohoda o prevoze materiálu - príjemca
- Dohoda o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách
- Dohoda o mlčanlivosti o obchodnom tajomstve
- Licenčná zmluva autorské dielo
- Licenčná zmluva databáza
- Licenčná zmluva dizajn
- Licenčná zmluva na vydanie diela
- Licenčná zmluva topografia
- Licenčná zmluva úžitkový vzor
- Licenčná zmluva vynález
- Postúpenie licencie
- Sublicenčná zmluva
- Vyhlásenie o dôvernosti informácií
- Vyhlásenie o dôvernosti obchodného tajomstva
- Zmluva o prevode práva na riešenie
- Zmluva o prevode práva z prihlášky
- Zmluva o prevode výlučných práv
- Zmluva o sponzorovanom výskume
- Zmluva o poskytovaní odborných konzultácií
- Zmluva o spoločnom výskume
- Zmluva o zákazkovom výskume určený výsledok
- Zmluva o zákazkovom výskume – výskumná úloha
- Smernica_1_o_nahlasovani_vysledkov_vyskumu
- Smernica o určení podielu k právam duševného vlastníctva, príloha 1, príloha 2, príloha 3

- Smernica o hradení poplatkov k predmetom duševného vlastníctva
- Smernica o administrácii portfólia duševného vlastníctva
- Smernica o odmeňovaní a distribúcii zisku
- Smernica o duševnom vlastníctve
- Smernica o ochrane predmetov priemyselného vlastníctva, príloha 1, príloha 2
- Smernica o ochrane neregistrovaných predmetov DV nepodliehajúcich AZ, príloha 1a, príloha 1b, príloha 3, príloha 6, príloha 7
- Smernica o ochrane predmetov DV podľa AZ, príloha 1, príloha 2
- Smernica o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
- Smernica o konzultáciách
- Smernica o zákazkovom výskume
- Smernica o spoločnom výskume
- Smernica o udeľovaní licencií k predmetom duševného vlastníctva
- Smernica o prevode práv k predmetom duševného vlastníctva
- Smernica o konflikte záujmov v oblasti transferu technológií
- Smernica o dodaní a prevoze experimentálneho materiálu

 

Metodický postup na zriadenie a prevádzku lokálneho centra/kancelárie pre transfer technológií, vrátane návrhu štandardného modelu fungovania takéhoto centra

Materiál vypracovaný kolektívom autorov, 2012

 

Návrh na vytvorenie systému národnej podpory transferu technológií a na zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti

Materiál vypracovaný kolektívom autorov, 2012

 

Vypracovaná národná metodika pre hodnotenie kvality vedeckých organizácií v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií

Materiál vypracovaný kolektívom autorov, 2012

 

Fungujúce rozhranie umožňujúce využitie CREPČ pri ohodnocovaní potenciálu vedeckých organizácií v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií

Vypracované komplexné rozhranie ako SW nástroj s využitím funkcionalít MS Excel (ukážka v prílohách)

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095